Sjálfsmat í Auðarskóla

Sjálfsmatsáætlun 2010 – 2015

Picture

Áætlun lengist um eitt ár

Inngangur
Í þessari fyrstu sjálfsmatsáætlun
Auðarskóla er greint frá því hvernig innra mati skólans verður háttað næstu
fimm árin.  Áætlunin  er unnin af þróunarstjórn skólans á grunni forgangsröðunar,
 sem starfsfólk skólans vann í september
2010.   Áætlunin er samhljóma, hvað
efnistök varðar,  fyrir leik- og
grunnskólann. 

Þessari fimm ára áætlun fylgir
einnig útfærsla á sjálfsmati þeirra þátta sem meta á fyrsta skólaárið; þ.e.
skólárið 2010 – 2011.  Þróunarstjórn
ætlar að á vordögum verði niðururstaða úr þeim matsþáttum ljós og verður í
kjölfarið  gefin út áfangaskýrsla.

Þróunarstjórn skólans skipa: Eyjólfur Sturlaugsson
skólastjóri,  Guðrún Andrea Einarsdóttir grunnskólakennari, Sesselja Árnadóttir grunnskólakennari og Herdís Erna Gunnarsdóttir aðstoðarleikskólastjóri.  

1  Um sjálfsmat
Um sjálfsmat grunn- og leikskóla er kveðið á í lögum(lög
um grunnskóla nr. 91/2008 og lög um leikskóla nr.90/2008).  Samkvæmt lögunum er matinu ætlað
eftirfarandi:
    A. Veita upplýsingar um
skólastarfið, árangur þess og þróun.
    B. Tryggja að starfsemi skólans
sé í samræmi við ákvæði laga,    
        reglugerða og aðalnámskrár skóla.
    C. Auka gæði náms og stuðla að
umbótum.
    D. Tryggja að réttindi nemenda
séu virt og að þeir fái þá þjónustu
        samkvæmt lögum.

Tilgangur þess er að kanna hvort
markmiðum skólans hafi verið náð, greina sterka og veika þætti í skólastarfinu
og skapa þannig grunn að umbótum. Margir ólíkir þættir hafa áhrif á skólastarf
og skólar verða að koma til móts við ólíkar þarfir.  Sjálfsmatið verður stöðugt að vera í gangi og
þarf að vera langtímamiðað.  

Skólar geta valið hvaða aðferðum
þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Menntamálaráðuneytið sér um að framkvæma
úttekt á sjálfsmati hvers skóla á fimm ára fresti. Ákveðin viðmið sem skólum er
ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni eru gefin út á vegum ráðuneytisins svo
og leiðbeiningar um sjálfsmat. Til að mat teljist uppfylla viðmið laga þarf það
að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað,
árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert.

Í 
Auðarskóla  verður  innra starf skólans metið  með kerfisbundnum hætti með virkri þátttöku
nemenda, foreldra og starfsmanna eftir því sem við á.  Með stjálfsmatinu er  starfsfólki skólans skapaður vettvangur til
að auðvelda vinnu að umbótum, upplýsa yfirvöld og almenning um starfið.   Leitast er við að beita fjölbreyttum rannsóknaraðferðum
við sjálfsmatið, bæði megindlegum og
eiginlegum.   Bæði verður upplýsinga
aflað á kerfisbundinn hátt og formleg gögn, sem snúa að skólastarfinu, skoðuð. 

2   Aðferðarfræðin
Sjálfsmat Auðarskóla verður byggt á blandaðri aðferðafræði,
þ.e verður byggt á eigindlegri og megindlegri aðferðafræði.  Við gagnaöflun verður mikil áhersla  lögð á að sjálfsmatið byggi á traustum gögnum
og áreiðanlegum mælingum.  Við gagnaöflun
í sjálfsmatsferlinu er gert ráð fyrir því að Auðarskóli geti að hluta nýtt sér
gögn úr ytra mati, s.s. niðurstöður samræmdra prófa, mætingaskráningar  og önnur opinber og skráð gögn. Skólinn mun þó
einnig  meta starf sitt með öðrum hætti
og afla gagna á eiginn hátt, m.a. með viðhorfskönnunum sem ná til allra aðila
er tengjast starfsemi skólans.  Tvisvar sinnum á hverjum vetri eru lagðir fyrir kannanir
fyrir foreldra, starfsfólk og nemendur eftir atvikum.  Allt starfsfólk skólans fer í
starfsmannasamtöl hjá stjórnendum skólans og verður reynt að tengja
starfsmannaviðtölin sjálfsmatsþáttum skólans hverju sinni.

Aðferðarfræðin byggir á nokkrum þrepum, sem fylgt er við
sjálfsmatið og úrvinnslu þess.
A) Fyrst setur skólinn sér stefnu og markmið í skólastarfinu sem taka mið af
framtíðarsýn og hlutverki hans.   B) Næst
eru settir upp mælikvarðar (mælitæki) til að mæla hvernig skólanum gangi að ná
settum markmiðum og útbúnar eru grunnspurningar sem ætlað er að fá svör við í
sjálfsmatinu.  C) Þá fer fram mat á hinum
ýmsu þáttum skólastarfsins samkvæmt 5 ára sjálfsmatsáætlun, með tilheyrandi
gagnaöflun.  D) Eftir að mælingar á
tilteknum þáttum hafa farið fram er í kjölfarið unnið að aðgerðum til að bæta
skólastarfið og er þá byggt á greiningum á veikum og sterkum hliðum skólastarfsins. E) Að lokum eru sett ný
markmið, mælikvarðar endurskoðaðir og mælingar endurteknar.


Sjálfsmatsskýrslur

Sjálfsmat 2012 – 2013
File Size: 3800 kb
File Type: pdf

Download File


Sjálfsmat 2011 – 2012
File Size: 2165 kb
File Type: pdf

Download File


Sjálfsmat 2010 – 2011
File Size: 3075 kb
File Type: pdf

Download File