Stoðkennsla og sérfræðiþjónusta

Sérkennsla

Meginmarkmið með sérkennslu er að stuðla að alhliða þroska nemenda, bæði andlegum og líkamlegum. Leitast er við að ná þessu markmiði með jákvæðu viðmóti og virðingu fyrir einstaklingnum um leið og lögð eru fyrir verkefni við hæfi.
Sérkennsla getur falið í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og kennsluaðferðum. Hún er skipulögð í lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu hans. Sérkennsla einstakra nemenda eða hópa fer fram innan eða utan almennra bekkjardeilda.

Gerðar eru námsáætlanir fyrir alla nemendur sem eru með greindan námsvanda. Áætlanirnar eru gerðar í upphafi skólaárs. Kennarar sem annast sérkennslu bera ábyrgð á gerð námsáætlana í samráði við umsjónarkennara og ræða þær við foreldra í fyrra foreldraviðtali vetrarins.

Einstaklingsnámskrá er námsáætlun fyrir einstakling þar sem markmiðin eru fyrst og fremst sniðin að þörfum hans en taka þó mið af markmiðum árgangsins. Einstaklingsnámskrá getur falið í sér námsáætlun í mörgum námsgreinum fyrir sama einstakling eða einungis áætlun í einni grein. Þegar um mikil frávik frá skólanámskrá er að ræða koma sérkennari, umsjónarkennari og foreldrar að gerð slíkra áætlana í upphafi hvers skólaárs. Sérkennari sér um að útfæra áætlunina og bera hana undir samþykki foreldra. Þá eru haldnir fundir reglulega þar sem farið er yfir gang mála í námi og líðan nemandans og gerðar tillögur að áherslubreytingum.

Nýbúakennsla

Þegar nemandi erlendis frá hefur nám við skólann er boðað til móttökuviðtals.
Skólastjórnandi og sérkennari sitja viðtalið ásamt túlki ef þurfa þykir. Í kjölfar þess er þörf fyrir nýbúakennslu metin.

Kennslan fer fram sem einstaklings- eða hópkennsla. Aðaláhersla er á íslenskunám, en einnig á félagslega aðlögun nemendanna.
Tilgangurinn með nýbúakennslunni er að styrkja nemendur, með annað móðurmál en íslensku eða þá sem lengi hafa dvalið erlendis, til þátttöku í íslensku skólastarfi. Nemendur fá þjálfun í íslensku máli og tækifæri til að þróa þekkingargrunn sinn og læsi.

Markmiðið með kennslunni er að nemendur verði færir um að skilja og nota íslenskt mál og geti þannig tjáð skoðanir sínar, hugmyndir og tilfinningar. Tilgangurinn er einnig að efla sjálfstraust og öryggi þessara nemenda og um leið að auka vellíðan þeirra og áhuga.
Í nýbúakennslunni eru nemendur einnig hvattir til að viðhalda kunnáttu í móðurmáli sínu og að halda tengslum við föðurlandið.

 

Sérfræðiþjónusta

Sálfræðiþjónusta

Sálfræðiþjónusta (greining og ráðgjöf) gagnvart einstökum nemendum er gerð í kjölfar beiðni, sem þarf að gera á þar til gerðu eyðublaði sem fæst í skólanum. Forráðamenn barna, starfsmenn skóla, starfsmenn félagsþjónustu og heilsugæslu geta átt frumkvæði að athugun og greiningu á einstökum nemendum. Beiðnir fara í gegnum umsjónarkennara, og/eða stjórnendur skólans. Samþykki forráðamanna skal liggja fyrir áður en athugun og greining er gerð á einstökum nemendum.
Vandamál þeirra barna er vísað er til skólasálfræðings þurfa að hafa, eða vera líkleg til að hafa, áhrif á nám þeirra. Helstu viðfangsefni skólasálfræðingsins eru vanlíðan nemenda, frávik í hegðun, áföll og áhyggjuefni heimila varðandi nemendur.

Sé fullnægjandi greining eða ráðgjöf gagnvart vanda einstakra nemenda ekki á færi eða verksviði skólasálfræðings Auðarskóla skal skólinn leiðbeina forráðamönnum og eftir föngum útvega viðeigandi þjónustu.

Skólaráðgjöf

Skólaráðgjafi sinnir sérkennsluráðgjöf og greinir námsvanda auk þess að veita ráðgjöf skóla og heimili varðandi nám og kennslu. Á hans starfssviði eru:
Mál- og talörðuleikar
Almennir námsörðuleikar
Lestrar- og stærðfræðiörðuleikar
Námsráðgjöf og áhugasviðskönnun
Beiðnir (á þar til gerðu eyðublaði) um greiningu fara í gegnum umsjónarkennara og sérkennara skólans.

Sérkennari sinnir fyrstu lestrar- og stærðfræðigreiningum.

Félagsþjónusta

Samningur er við Borgarbyggð um félagsþjónustu og þjónustu í barnaverndarmálum. Undir þann samning falla fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf, félagsleg liðveisla og annar stuðningur við fatlað fólk og fjölskyldur fatlaðra barna, leyfisveitingar vegna daggæslu í heimahúsum og barnavernd. Fulltrúi félagsþjónustunnar er á hálfsmánaðarfresti til viðtals. Upplýsingar um komudaga eru á www.dalir.is