Jafnrétti

Jafnréttisstefna


Jafnréttisáætlun Auðarskóla byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og jafnréttisáætlun Dalabyggðar frá 2010.   Jafnréttisáætlun þessi gildir fyrir allar deildir skólans og er birt á heimasíðu skólans.

Ábyrgð
Skólastjóri Auðarskóla ber ábyrgð á jafnréttisáætluninni, framkvæmd hennar og endurskoðun.

Jafnrétti til náms
Í skólanum er unnið samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla þar sem jafnrétti er einn af grunnþáttum menntunar.

Allir nemendur Auðarskóla skulu hafa sömu tækifæri til náms og möguleika á því að taka þátt í öllu skólastarfi. Lögð er áhersla á réttindi og skyldur aðila skólasamfélagsins, gagnkvæma virðingu og jákvæð samskipti kynjanna í öllum viðfangsefnum og starfsháttum.

Auðarskóli leitast við að búa nemendur undir jafna þátttöku í samfélaginu, í atvinnu og fjölskyldulífi. Í inntaki og framkvæmd námsins skal eftirfarndi haft að leiðarljósi:

 • Kennsla og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og höfða jafnt til  drengja sem stúlkna.
 • Starfsfólk skoði  með gagnrýnum hætti námsefni og haldi vöku  sinni gagnvart efni sem sýnir staðlaðar kynjaímyndir eða  kynjamismun.
 • Fræðsla um jafnrétti og mannréttindi er ávalt hluti af námi  nemenda.
 • Jafnréttisfræðsla skal vera reglubundin, skráð í skólanámskrá  og fara fram á öllum aldursstigum skólans.
 • Jafnréttissjónarmið skulu höfð að leiðarljósi í öllu viðfangsefni  og jafnrétti samtvinnað öllu skólastarfi.

Telji nemandi/forráðamaður að jafnrétti til náms sé brotið í Auðarskóla skal hann leita til umsjónarkennara/deildarstjóra sem finnur málinu farveg.

Launajafnrétti
Konum og körlum er starfa í Auðarskóla skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.

Laus störf, starfsþróun og tekjumöguleikar
Laus störf skulu ávallt  standa báðum kynjum opin.  Við auglýsingu starfa skulu bæð kyn hvött til að sækja um.  Undantekning eru þó störf er lúta að baðvörslu stúlkna eða drengja. Velja skal þann umsækjanda sem hæfastur er til starfsins á grundvelli menntunar og reynslu.  Standi valið hinsvegar á milli jafn hæfra einstaklinga af gagnstæðu kyni skal ráða einstaklinginn sem er af því kyni sem er í minnihluta.

Stjórnendur Auðarskóla skulu tryggja að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar. Við gerð símenntunaráætlunar sé þess gætt að tilboð séu við hæfi beggja kynja.  Allir starfsmenn eru hvattir til þess að sækja endurmenntun og huga að starfsþróun sinni.

Í skólanum ríkir jafnlaunastefna og er þess þá gætt að konur og karlar hafi jafna möguleika á launuðum viðbótarstörfum innanskólans.

Samræming atvinnuþáttöku og fjölskyldulífs
Starfsskipulag í Auðarskóla skal vera með þeim hætti að stjórnendur geti á hverjum tíma gert ráðstafanir til að bæði kyn geti samræmt starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu.

 • Starfsmenn fái notið sveigjanleika, eins og við verður komið,  í viðveru til að rækja fjölskyldulegar skyldur sínar.
 • Konum og körlum skal gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið,  eins og við verður komið, vegna fjölskylduaðstæðna.
 • Starfsmenn skulu eiga kost á hlutastörfum eftir því sem aðstæður leyfa.
 • Starfsmenn skulu ganga að störfum sínum að afloknum
  veikinda- eða foreldraleyfum eins og kveðið er á um í kjarasamningum.

 
Kynferðisleg áreitni
Kynferðisleg áreitni í Auðarskóla er ekki liðin. Eftirfarnar fyrirbyggjandi aðgerðir og viðbrögð skulu viðhöfð:

 • Fræðsla um kynbundið eða kynferðislegt ofbeldi fer fram í öllum árgöngum.
 • Starfsfólk er meðvitað um ábyrgð og færar leiðir í málaflokknum samkvæmt verkferlum.

Telji starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Auðarskóla skal hann leita til trúnaðarmanns eða stjórnenda til að leita lausna.

Aðgerðaráætlun 
Stýring aðgerða til að ná fram markmiðum jafnréttisstefnu Auðarskóla er í höndum skólastjóra og þróunarstjórnar skólans. 
 
Jafnrétti til náms
1. Aðgerð          Niðurstöður úr samræmdum prófum eruð skoðaðar á                                        hverju ári með tilliti til árangurs drengja og stúlkna. 
Framkvæd          Þróunarstjórn og skólastjóri yfirfara niðurstöður.   
Viðbrögð             Ef greinilega hallar á annaðhvort kynið er fundað með                                      kennurum um niðurstöður og þær birtar foreldrum. 
Tími                       Að loknum samræmdum prófum ár hvert. 
 
2. Aðgerð          Árlega er fundað bæði í leik- og grunnskóla um                                                      námsefnis-, bóka- og leikfangaval út frá markmiðum                                            jafnréttisáætlunar skólans. 
Framkvæmd      Skólastjóri boðar til funda. 
Viðbrögð             Ef yfirferð starfsmanna leiðir til þess að val á                                                            viðfangsefnum stuðli að stöðluðum staðalímyndum eða                                    kynjamisrétti skal þegar reyna að skipta út slíkum                                                viðfangsefnum. 
Tími                      Fundað skal í september ár hvert. 
 
3. Aðgerð         Janréttisáæltun er kynnt fyrir starfsfólki í upphafi                                                skólárs og farið yfir markmið hennar. 
Framkvæmd     Skólastjóri kynnir jafnréttisáætlun á starfsmannafundi 
Tími                      Við upphaf skólaárs 
 
4. Aðgerð         Í starfsmannasamtölum erum starfsmenn spurðir úti                                         jafnréttisáætlun skólans og hvernig þeir vinni með hana í                                 sínu starfi. 
Framkvæmd    Spurningar í starfsmannasamtali, skólastjóri boðar til                                         viðtals. 
Tími                     Þegar starfsmannasamtöl fara fram. 
 
 
Starfsþróun: 
Aðgerð                Allir starfsmenn fái í gegnum starfsmannaviðtöl                                                     tækifæri til að tjá sig óskir sínar varðandi starfsþróun. 
Framkvæmd     Skólastjóri. 
Viðbrögð            Óskum starfsmanna skal forgangsraðað með tilliti til                                         markmiða og áherslna skólans.  Starfsmenn skulu                                                 studdir til starfsþróunar eins og tími og fé leyfir. 
Tími                     Á hverju ári í febrúar. 
 
Samræming atvinnuþáttöku og atvinnulífs: 
Aðgerð               Í innra mati skólans skulu starfsmenn spurðir út í                                                  ofangreindan þátt. 
Framkvæmd    Þróunarstjórn 
Viðbrögð           Allar niðurstöður úr innra mati eru birtar á heimasíðu                                        skólans.  Ef viðkomandi efnisþáttur er flokkaður sem                                          veikleiki í úrvinnslu starfsmanna eru áætlanir um                                                  úrbætur birtar í úrbótaáætlun skólans. 
Tími                    Athugunin er hluti innra mats skólans og fer eftir áður                                        samþykktri sjálfsmatsáætlun. 
 
Kynferðisleg áreitni: 
Aðgerð               Í innra mati skólans skulu starfsmenn spurðir út í                                                  ofangreindan þátt. 
Framkvæmd    Þróunarstjórn 
Viðbrögð           Allar niðurstöður úr innra mati eru birtar á heimasíðu                                        skólans.  Ef viðkomandi efnisþáttur er flokkaður sem                                          veikleiki í úrvinnslu starfsmanna eru áætlanir um                                                  úrbætur birtar í úrbótaáætlun skólans. 
Tími                    Athugunin er hluti innra mats skólans og fer eftir áður                                        samþykktri sjálfsmatsáætlun. 

 

Uppfært í október 2018