Endurmenntun

Endurmenntun

Símenntunarstefna Auðarskóla

Hlutverk símenntunaráætlana


 • Símenntunaráætlun er liður í því að
  ná settum  markmiðum Auðarskóla.

 • Meginhlutverk símenntunar er að efla
  starfsfólk í   núverandi starfi og gefa því tækifæri til starfsþróunar eftir því sem
  aðstæður leyfa.

 • Símenntunaráætlanir eru gerðar með
  hliðsjón af  veikleikum, styrkleikum og áherslum Auðarskóla.

 • Símenntunaráætlun skilgreinir fjármögnun,
  skipulag og reglur símenntunar í  Auðarskóla.

 • Símenntunaráætlun Auðarskóla tekur
  mið af starfsmanna-, umhverfis- og  jafnréttisstefnu  Sveitarfélagsins Dalabyggðar,
  svo og á annarri  stefnumótun sveitarfélagsins, sem varða
  starfsmenn Auðarskóla.


Megináherslur Auðarskóla

 • Skólinn hvetur starfsfólk til stöðugrar
  þekkingarleitar í starfi sínu.

 • Skólinn leitast við að bjóða upp á
  metnaðarfullt starfsumhverfi.

 • Skólinn styður starfsmenn í uppbyggjandi
  starfsþroskaferli sínu sé það skólanum einnig til framdráttar.

 • Skólinn leggur metnað í að
  skipuleggja og bjóða upp á fjölbreytt starfsþroskatækifæri.

 • Kennarar bera ábyrgð á því að gera
  skólastjóra grein fyrir þeim þáttum í símenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda
  sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu, sem nýtist í starfi.


Símenntunarform
Lögð er áhersla á að tengja saman formlega og óformlega fræðslu. Símenntun í Auðarskóla
er:


 • Námskeið og þjálfun á vegum annarra
  aðila.

 • Viðurkenndar ráðstefnur, kynnisferðir
  og  málþing.

 • Stuttar kynningar, t.d hluti funda
  sem ætlaður er í fræðslu fyrir starfsmenn.

 • Lestur fræðilegs efnis í leshringjum
  og samþykktur lestur fræðirita.

 • Kennsla í hópi starfsmanna eða annarra.

 • Formlegt viðbótarnám/framhaldsnám.

Frá og með ágúst 2014 telst grunnnám í leikskólakennara-fræðum til símenntunar starfsmanna samkvæmt reglum sem byggðaráð samþykkti í máí 2014.

Símenntunaraðilar

 • Starfsfólkið
  sjálft
  .  Við nýtum
  þekkingu/sérfræði  einstaklinga í
  starfsmannahópnum.
 • Aðrir
  skólar.
  Við nýtum þekkingu í samstarfi við aðra skóla innanlands sem
  erlendis.
 • Opinberar
  stofnanir
  . Við kaupum fræðslu af stofnunum eins og Háskólum, Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins,
  Svæðismiðlun um málefni fatlaðra  og
  öðrum opinberum stofnunum er hafa með uppeldi og
  fræðslu að gera.
 • Félagasamtök.  Við kaupum fræðslu af ýmsum samtökum, sem
  huga að velferð í samfélaginu.  Dæmi: Samtökin 78,  ADHD samtökin, Tourette-samtökin, Blátt
  áfram,Alnæmissamtökin, Regnbogabörn,
  Rauðakrossinum og fl.
 • Sérfræðingar utan skólakerfisins. Við kaupum þjónustu af færum sjálfstætt starfandi sérfræðingum í ýmsum málefnum.


Meginreglur


 1. Jafnræði. Reynt verður að dreifa
  tækifærum til símenntunar eftir þörfum og tilliti til þátttöku starfsmanns á fyrri árum.

 2. Sveigjanleiki. Gert er ráð fyrir að
  símenntunarþarfir starfsmanna séu í stöðugri endurnýjun og geti breyst m.a. eftir
  aðstæðum og verkefnum hverju sinni.

 3. Þegar starfsmaður hefur tekið þátt í símenntun,
  sem er kostuð af Sveitarfélaginu Dalabyggð að einhverju leyti, getur
  yfirmaður farið fram á að viðkomandi deili formlega reynslu með öðru starfsfólki, t.d.
  með skýrslu, kynningu eða sýningu á afurðum.         

 4. Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd
  og úrvinnslu símenntunaráætlana skólans.

 5. Starfsfólk er ábyrgt fyrir eigin
  símenntun, þ.e. að greina þarfir sínar, hafa frumkvæði að fræðslu og byggja upp og hlúa að
  eigin starfsþroska.

 6. Símenntunaráætlun
  skólans skal vera aðgengileg og opinber. Hún skal einnig vera birt á vefsíðu skólans.

 7. Framhaldsnám í fjarnámi (einnig grunnnám í leikskólakennarafræðum) getur verið
  hluti símenntunaráætlunar.  Framhaldsnám
  telst þó ekki hluti af 150 tímunum
  (kjarasamningur FG) nema það sé ákveðið af skólastjóra.

 8. Starfsmenn sækja um fræðslu til
  skólastjóra í viðtölum eða á öðrum tíma ef þurfa þykir.  Þeir gera einnig skólastjóra grein fyrir
  þeirri endurmenntun sem þeir hafa sinnt á ári hverju.

 9. Tími og magn til símenntunar innan
  skólans  á hvern starfsmann ræðst af
  þörfum og fjármagni hverju sinni.

 10. Símenntun fer ýmist fram á vinnutíma eða utan hans.  Slíkt er ákveðið af skólastjóra í  samræmi við eðli, innihald og þarfir
  hverju sinni.


Fjármögnunarleiðir

 • Starfsmaður sjálfur.  Starfsmaður óskar eftir að fá að sækja
  ákveðið námstilboð.  Meti skólinn
  námstilboðið ekki þess eðlis að rétt sé að greiða fyrir það getur starfsmaður
  með samþykki skólastjóra engu að síður sótt námstilboðið og geitt fyrir það
  sjálfur.  Dæmi um slíkt eru t.d.
  skólagjöld háskóla í framhaldsnámi.
 • Stofnun
  – sveitarfélag.
  Sveitarfélagið gerir í fjárhagsáætlunum sínum áætlanir um
  fé til símenntunar. 
 • Starfsmenntunarsjóðir. Stéttarfélög reka gjarnan sína
  starfsmenntunarsjóði og þangað geta starfsmenn leitað reglulega.  Sjóðirnir greiða gjarnan hluta kostnaðar á
  móti starfsmanni sjálfum eða sveitarfélaginu.
 • Alþjóðlegir
  styrkir.
    Í alþjóðlegu samstarfi er
  miklir möguleikar á styrkjum er styrkja slíkt samstarf.  Slíkir styrkir eru aðallega á grunni samstarfs
  Norðurlanda annarsvegar og samstarfs innan Evrópu hinsvegar.
 • Tekjumöguleikar.  Þar sem
  fræðsla fyrir aðra er skilgreind sem símenntun er hægt að hafa af slíku
  fyrirkomulagi tekjur, sem dekka að hluta eða allan tilkostnað.

Áherslur 2014 – 2015

Grunnskóli:

 • Grunnþættir menntunar.
 • Fjölbreyttar matsaðferðir.
 • Upplýsingatækni og innleiðing Office 365
 • Notkun Mentors við áætlanagerð.
 • Samskipti – skólabragur

Leikskóli:

 • Grunnþættir menntunar.
 • Mat í leikskóla.
 • Skapandi starf.


Tónlistarskóli

 • Einstaklingsnámskrár í tónlistarnámi
 • Mat á tónlistarnámi.