Símenntunaráætlun

Símenntunaráætlun Auðarskóla                                          Símenntunaráætlun Auðarskóla-Pdf

Hlutverk símenntunaráætlana
• Símenntunaráætlun er liður í því að ná settum markmiðum Auðarskóla.
• Meginhlutverk símenntunar er að efla starfsfólk í núverandi starfi og gefa því tækifæri til starfsþróunar eftir því sem aðstæður leyfa.
• Símenntunaráætlanir eru gerðar með hliðsjón af veikleikum, styrkleikum og áherslum Auðarskóla.
• Símenntunaráætlun skilgreinir fjármögnun, skipulag og reglur símenntunar í Auðarskóla.
• Símenntunaráætlun Auðarskóla tekur mið af starfsmanna-, umhverfis- og jafnréttisstefnu Sveitarfélagsins Dalabyggðar, svo og á annarri stefnumótun sveitarfélagsins, sem varða starfsmenn Auðarskóla.
Megináherslur Auðarskóla
• Skólinn hvetur starfsfólk til stöðugrar þekkingarleitar í starfi sínu.
• Skólinn leitast við að bjóða upp á metnaðarfullt starfsumhverfi.
• Skólinn styður starfsmenn í uppbyggjandi starfsþroskaferli sínu sé það skólanum einnig til framdráttar.
• Skólinn leggur metnað í að skipuleggja og bjóða upp á fjölbreytt starfsþroskatækifæri.
• Kennarar bera ábyrgð á því að gera skólastjóra grein fyrir þeim þáttum í símenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu, sem nýtist í starfi.
Símenntunarform
Lögð er áhersla á að tengja saman formlega og óformlega fræðslu. Símenntun í Auðarskóla er:
• Námskeið og þjálfun á vegum annarra aðila.
• Viðurkenndar ráðstefnur, kynnisferðir og málþing.
• Stuttar kynningar, t.d hluti funda sem ætlaður er í fræðslu fyrir starfsmenn.
• Lestur fræðilegs efnis í leshringjum og samþykktur lestur fræðirita.
• Kennsla í hópi starfsmanna eða annarra.
• Formlegt viðbótarnám/framhaldsnám.
Frá og með ágúst 2014 telst grunnnám í leikskólakennara-fræðum til símenntunar starfsmanna samkvæmt reglum sem byggðaráð samþykkti í máí 2014.
Símenntunaraðilar
• Starfsfólkið sjálft. Við nýtum þekkingu/sérfræði einstaklinga í starfsmannahópnum.
• Aðrir skólar. Við nýtum þekkingu í samstarfi við aðra skóla innanlands sem erlendis.
• Opinberar stofnanir. Við kaupum fræðslu af stofnunum eins og Háskólum, Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, Svæðismiðlun um málefni fatlaðra og öðrum opinberum stofnunum er hafa með uppeldi og fræðslu að gera.
• Félagasamtök. Við kaupum fræðslu af ýmsum samtökum, sem huga að velferð í samfélaginu. Dæmi: Samtökin 78, ADHD samtökin, Tourette-samtökin, Blátt áfram,Alnæmissamtökin, Regnbogabörn, Rauðakrossinum og fl.
• Sérfræðingar utan skólakerfisins. Við kaupum þjónustu af færum sjálfstætt starfandi sérfræðingum í ýmsum málefnum.
Meginreglur
1. Jafnræði. Reynt verður að dreifa tækifærum til símenntunar eftir þörfum og tilliti til þátttöku starfsmanns á fyrri árum.
2. Sveigjanleiki. Gert er ráð fyrir að símenntunarþarfir starfsmanna séu í stöðugri endurnýjun og geti breyst m.a. eftir aðstæðum og verkefnum hverju sinni.
3. Þegar starfsmaður hefur tekið þátt í símenntun, sem er kostuð af Sveitarfélaginu Dalabyggð að einhverju leyti, getur yfirmaður farið fram á að viðkomandi deili formlega reynslu með öðru starfsfólki, t.d. með skýrslu, kynningu eða sýningu á afurðum.
4. Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu símenntunaráætlana skólans.
5. Starfsfólk er ábyrgt fyrir eigin símenntun, þ.e. að greina þarfir sínar, hafa frumkvæði að fræðslu og byggja upp og hlúa að eigin starfsþroska.
6. Símenntunaráætlun skólans skal vera aðgengileg og opinber. Hún skal einnig vera birt á vefsíðu skólans.
7. Framhaldsnám í fjarnámi (einnig grunnnám í leikskólakennarafræðum) getur verið hluti símenntunaráætlunar. Framhaldsnám telst þó ekki hluti af 150 tímunum (kjarasamningur FG) nema það sé ákveðið af skólastjóra.
8. Starfsmenn sækja um fræðslu til skólastjóra í viðtölum eða á öðrum tíma ef þurfa þykir. Þeir gera einnig skólastjóra grein fyrir þeirri endurmenntun sem þeir hafa sinnt á ári hverju.
9. Tími og magn til símenntunar innan skólans á hvern starfsmann ræðst af þörfum og fjármagni hverju sinni.
10. Símenntun fer ýmist fram á vinnutíma eða utan hans. Slíkt er ákveðið af skólastjóra í samræmi við eðli, innihald og þarfir hverju sinni.
Fjármögnunarleiðir
• Starfsmaður sjálfur. Starfsmaður óskar eftir að fá að sækja ákveðið námstilboð. Meti skólinn námstilboðið ekki þess eðlis að rétt sé að greiða fyrir það getur starfsmaður með samþykki skólastjóra engu að síður sótt námstilboðið og geitt fyrir það sjálfur. Dæmi um slíkt eru t.d. skólagjöld háskóla í framhaldsnámi.
• Stofnun – sveitarfélag. Sveitarfélagið gerir í fjárhagsáætlunum sínum áætlanir um fé til símenntunar.
• Starfsmenntunarsjóðir. Stéttarfélög reka gjarnan sína starfsmenntunarsjóði og þangað geta starfsmenn leitað reglulega. Sjóðirnir greiða gjarnan hluta kostnaðar á móti starfsmanni sjálfum eða sveitarfélaginu.
• Alþjóðlegir styrkir. Í alþjóðlegu samstarfi er miklir möguleikar á styrkjum er styrkja slíkt samstarf. Slíkir styrkir eru aðallega á grunni samstarfs Norðurlanda annarsvegar og samstarfs innan Evrópu hinsvegar.
• Tekjumöguleikar. Þar sem fræðsla fyrir aðra er skilgreind sem símenntun er hægt að hafa af slíku fyrirkomulagi tekjur, sem dekka að hluta eða allan tilkostnað.
Grunnskóli:
Námskrá. Klára að innleiða námsmat á öllum kennslustigum grunnskólans.
• Gefið verður eftir nýju einkunnarkerfi í öllum bekkjum skólans nema 4., 7. og 10. bekk en þeim verður gefin einkunn skv. matsviðmiðum frá Menntamálastofnun og fá einkunnir í bókstöfum – A, B, C. Í öðrum bekkjum verða notuð metanleg hæfniviðmið sem einnig eru gefin út af Menntamálastofnun og 5 tákna kerfi notað.
• Foreldrar á öllum stigum verði fræddir um kerfið sérstaklega foreldrum í 4. og 7. bekk þar sem þetta er í fyrsta skipti sem þetta kerfi er notað þar.
• Kennarar fylli inn á hæfnikort nemenda yfir allan veturinn
• Áframhald á innleiðingu á nýjum persónuverndarlögum
Aukið læsi. Í Auðarskóla á læsi að vera lykilatriði í öllu námi nemandans og þá í víðum skilningi á því hugtaki.
• Allir grunnskólanemendur eru með heimalestrardagbók
• Það er mikilvægur þáttur allra kennara að fylgjast með lestri nemenda og fylgja því eftir að færni hans sé sífellt að aukast
• Skólinn gerir allt sem hann getur til að styðja við lestrarnám
• Læsisstefna kláruð og kynnt fyrir starfsfólki
Vinnuvernd.
• Bæta vinnuaðstoðu starfsfólks
• Ný klósett
• Endurhanna kaffistofu
Leikskóli:
• Læsisstefna Auðarskóla
o Læsisstefna kláruð og kynnt fyrir starfsfólki
• Snemmtæk íhlutun
o Nýjir verkferlar í nemendavernd
• Útikennsla
o Útikennslu námskeið
• Heilsustefna
• Vinátta – Vináttuverkefni Barnaheilla
o Námskeið og unnið áfram frá síðasta ári
• Áframhald á innleiðingu á nýjum persónuverndarlögum

Tónlistarskóli
• Einstaklingsnámskrár í tónlistarnámi
• Mat á tónlistarnámi.

Námskeið skólaárið 2019-2020

Útikennsla
Mentor námskeið í námslotum
Karellen fyrir starfsfólk
Vináttu námskeið, vináttuverkefnið
Míó Skimmun, stærðfræði námskeið
Eitt líf
Rithöfundar heimsækja skólann
Hinseginfræðsla
Kynning á læsisstefnu
Kennaraþing Vesturlands
Einhverfu námskeið( frestað vegna Covid19)
Skapandi skrif

Uppfært maí 2020